Phương pháp giúp giảm kích thước bảng tính Excel

Phương pháp giúp giảm kích thước bảng tính Excel

0 77

Bạn đang cần gửi một bảng tính Excel đến người khác nhưng kích thước file quá lớn? Dưới đây là một số bước giúp bạn thu nhỏ kích thước file một cách dễ dàng.

1. Xóa Bảng Không Cần Thiết
Bắt đầu bằng việc xóa các bảng tính không sử dụng. Click chuột phải vào bảng tính không cần thiết và chọn Delete. Loại bỏ cũng những biểu đồ, ảnh, và thành phần không cần thiết khác.

2. Loại Bỏ Định Dạng Không Cần Thiết
Loại bỏ định dạng không cần thiết từ bảng Excel. Chọn ô muốn xóa định dạng, click tab Home, trong nhóm Editing, click nút Clear và chọn Clear Formats từ menu kết quả.

3. Chỉnh Sửa Kích Thước Ảnh và Chất Lượng
Giảm kích thước và chất lượng ảnh có thể giúp giảm kích thước file. Mở Excel, click File > Options > Advanced > Image Size & Quality. Tích Discard editing data, bỏ tích ô Do not compress images in file, chọn độ phân giải thấp hơn, và click OK.

4. Nén Ảnh Trong Bảng Tính Excel
Chọn ảnh cần nén, click tab Picture Format > Adjust > Compress Pictures. Tích Apply only to this picture nếu chỉ muốn nén ảnh đã chọn, chọn độ phân giải, và click OK.

5. Ngăn Excel Lưu Cache Pivot
Nếu bảng tính có pivot, ngăn Excel lưu cache để giảm kích thước file. Chọn ô bất kỳ của bảng pivot, click tab PivotTable Analyze > Options > Data. Bỏ tích Save source data with file và tích Refresh data when opening the file.

Những bước này sẽ giúp bạn giảm kích thước file Excel một cách hiệu quả, làm cho việc chia sẻ và xử lý bảng tính trở nên dễ dàng hơn.