Spotify Radio hoạt động như thế nào?

Spotify Radio hoạt động như thế nào?

0 93

Spotify Radio là tính năng tạo danh sách phát dựa trên bất kỳ Bài hát, Album, Danh sách phát hoặc Nghệ sĩ nào bạn chọn. Danh sách phát cũng cập nhật theo thời gian để luôn mới mẻ.

Hãy tưởng tượng bạn không thực sự chắc chắn nên nghe gì cụ thể ngay bây giờ, nhưng bạn biết tâm trạng của mình đang như thế nào. Chỉ cần chọn, giả sử một Bài hát thể hiện tâm trạng này tốt nhất và bắt đầu Radio từ đó!

Để bắt đầu đài Radio trên Máy tính để bàn, Thiết bị di động hoặc Trình phát trên web:

Đi tới bất kỳ Bài hát, Album, Danh sách phát hoặc Nghệ sĩ nào .
Lựa chọn: 3 chấm
Chọn : Đi đến đài Bài hát/Album/Nghệ sĩ.

Chỉ có thể khởi chạy đài phát thanh dựa trên Album trên trình phát web và thiết bị di động. Trên máy tính để bàn, bạn có thể bắt đầu đài phát thanh Nghệ sĩ từ Album.

Tính năng Radio sẽ tạo danh sách phát gồm khoảng 50 bài hát. Nếu bạn muốn Radio phát liên tục, hãy đảm bảo bạn bật tùy chọn Tự động phát trong cài đặt ứng dụng. Một cách khác để bắt đầu kết hợp vô tận các bài hát tương tự là khởi chạy đài phát thanh từ Danh sách phát. Điều này sẽ được biểu thị bằng nhãn sau trên máy tính để bàn và thiết bị di động: